صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی

ممیزی، ثبت و صدور انواع گواهینامه های سیستم های مدیریتی بر مبنای اعتبار مراجع اعتباردهی ملی و بین المللی

شرکت آرین توف پاسارگاد به عنوان یک نهاد صدور گواهینامه مستقل بر اساس تائیدیه های ملی و بین المللی خود خدمات صدور گواهینامه های مرتبط با استانداردهای بین المللی سیستم های مدیریت در حوزه های مختلف را به متقاضیان این خدمات ارائه می نمیاد.

در حال حاضر مفتخریم که با تجربه ای بیش از ۱۵ سال در ایران و با استفاده از تائیدیه های بین المللی خود و با به کار گیری کارشناسان خبره در صنایع مختلف دانش مرتبط با سیستم های مدیریتی را در سازمان شما به کار گیریم تا در کنار دست یابی شما به گواهینامه هایی با اعتبار بین المللی بتوانیم ارزش افزوده را برای سازمان شما به ارمغان بیاوریم.

فرآیند ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه (های) سیستم مدیریت

فرآیند کلی ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه (های) سیستم های مدیرتی به شرح زیر می باشد

نخسین گام از فرآیند ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه شامل فرآیند دریافت اطلاعات ممیزی شونده و عقد قرارداد با متقاضی دریافت خدمات ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه می باشد:

 1. دریافت اطلاعات از متقاضی دریافت گواهینامه سیستم مدیریت مطابق با پرسشنامه اولیه سیستم مدیریت کیفیت
 2. تماس با متقاضی دریافت خدمات ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه جهت دریافت اطلاعات تکمیلی (در صورت نیاز)
 3. بررسی و امکان سنجی ارائه خدمات درخواستی توسط دفتر صدور گواهینامه
 4. تهیه و ارسال پیشنهاد فنی و قیمت خدمات درخواستی
 5. عقد قرارداد انجام کار و امضا آن توسط طرفین

پس از عقد قرارداد با متقاضی دریافت خدمات ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه (های) سیستم های مدیریت (ممیزی شونده) فعالیت های در قالب فرآیند ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه توسط دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد با هماهنگی با ممیزی شونده صورت می گیرد:

 1. اعلام آمادگی ممیزی شونده در خصوص امکان برنامه ریزی ممیزی
 2. انجام برنامه ریزی ممیزی شامل انتخاب تیم ممیزی دارای صلاحیت انجام ممیزی توسط دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد
 3. تدوین برنامه ممیزی مرحله اول (Audit Plan) و ارسال آن برای ممیزی شونده
 4. انجام ممیزی مرحله اول ثبت و صدور گواهینامه (1st Stage Audit) سیستم مدیریت و اطمینان از پیاده سازی صحیح سیستم مدیریت و همچنین بررسی و اطمینان از صحت اطلاعات ارائه شده توسط ممیزی شونده
 5. تدوین برنامه ممیزی مرحله دوم (Audit Plan) و ارسال آن برای ممیزی شونده
 6. انجام ممیزی مرحله دوم ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت و تدوین گزارش ممیزی و ارائه به ممیزی شونده شامل نقاط قوت، عدم انطباق های احتمالی و فرصت هایی برای بهبود
 7. بستن عدم انطباق های احتمالی و ارسال گزارش رفع موارد برای تیم ممیزی (در صورت گزارش عدم انطباق در روز ممیزی)
 8. بررسی گزارش ارسالی ممیزی شونده در خصوص رفع عدم انطباق های ممیزی توسط تیم ممیزی (در صورت گزارش عدم انطباق در روز ممیزی)
 9. تکمیل گزارش ممیزی و توصیه متقاضی جهت ثبت و صدور گواهینامه به دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد
 10. بررسی گزارش تیم ممیزی توسط کمیته تصمیم گیری ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت و اطمینان از تکمیل بودن کلیه مدارک
 11. ثبت صدور گواهینامه سیستم مدیریت درخواستی و تحویل به متقاضی

گواهینامه (های) سیستم مدیریت صادر شده توسط شرکت آرین توف پاسارگاد از زمان ثبت و صدور دارای ۳ سال اعتبار می باشد، اعتبار گواهینامه صادر شده منوط به انجام ممیزی های مراقبتی (Surveillance Audit) در طی این مدت اعتبار می باشد، فعالیت های مربوط به فرآیند ممیزی مراقبتی به شرح زیر می باشد:

 1. تماس با ممیزی شونده و دریافت اطلاعات از ایشان در خصوص تعییرات احتمالی به وجود آمده در سازمان در محدوده دامنه کاربرد گواهینامه (های) صادر شده
 2. اعمال تغییرات در قرارداد (در صورت ایجاد تغییرات در سازمان ممیزی شونده)
 3. انجام برنامه ریزی ممیزی مراقبتی (Surveillance Audit) توسط دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد شامل انتخاب تیم ممیزی دارای صلاحیت انجام ممیزی
 4. تدوین برنامه ممیزی مراقبتی (Audit Plan) و ارسال آن برای ممیزی شونده
 5. انجام ممیزی مرحله مراقبتی جهت اطمینان از تداوم اثربخشی سیستم مدیریت پیاده سازی شده و تدوین گزارش ممیزی و ارائه به ممیزی شونده شامل نقاط قوت، عدم انطباق های احتمالی و فرصت هایی برای بهبود
 6. بستن عدم انطباق های احتمالی و ارسال گزارش رفع موارد برای تیم ممیزی (در صورت گزارش عدم انطباق در روز ممیزی)
 7. بررسی گزارش ارسالی ممیزی شونده در خصوص رفع عدم انطباق های ممیزی توسط تیم ممیزی (در صورت گزارش عدم انطباق در روز ممیزی)
 8. تکمیل گزارش ممیزی و توصیه متقاضی جهت تمدید اعتبار گواهینامه (ها) به دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد
 9. بررسی گزارش تیم ممیزی توسط کمیته تصمیم گیری جهت تمدید اعتبار گواهینامه (های) سیستم مدیریت و اطمینان از تکمیل بودن کلیه مدارک
 10. تمدید اعتبار گواهینامه (های) سیستم مدیریت

گام آخر در چرخه ۳ ساله گواهینامه سیستم مدیریت، انجام ممیزی ثبت و صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت می باشد، با انجام این گام اعتبار گواهینامه (های) سیستم مدیریت صادر شده توسط شرکت آرین توف پاسارگاد به مدت ۳ دیگر (از تاریخ صدور اولیه گواهینا) تمدید می گردد. فعالیت های زیر در این مرحله صورت می پذیرد:

 1. تماس با ممیزی شونده و دریافت اطلاعات از ایشان در خصوص تعییرات احتمالی به وجود آمده در سازمان در محدوده دامنه کاربرد گواهینامه (های) صادر شده
 2. اعمال تغییرات در قرارداد (در صورت ایجاد تغییرات در سازمان ممیزی شونده)
 3. انجام برنامه ریزی ممیزی ثبت و صدور مجدد گواهینامه (Renewal Audit) توسط دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد شامل انتخاب تیم ممیزی دارای صلاحیت انجام ممیزی
 4. تدوین برنامه ممیزی مراقبتی (Audit Plan) و ارسال آن برای ممیزی شونده
 5. انجام ممیزی مرحله ثبت و صدور مجرر جهت اطمینان از تداوم اثربخشی سیستم مدیریت پیاده سازی شده و تدوین گزارش ممیزی و ارائه به ممیزی شونده شامل نقاط قوت، عدم انطباق های احتمالی و فرصت هایی برای بهبود
 6. بستن عدم انطباق های احتمالی و ارسال گزارش رفع موارد برای تیم ممیزی (در صورت گزارش عدم انطباق در روز ممیزی)
 7. بررسی گزارش ارسالی ممیزی شونده در خصوص رفع عدم انطباق های ممیزی توسط تیم ممیزی (در صورت گزارش عدم انطباق در روز ممیزی)
 8. تکمیل گزارش ممیزی و توصیه متقاضی جهت تمدید اعتبار گواهینامه (ها) به دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد
 9. بررسی گزارش تیم ممیزی توسط کمیته تصمیم گیری جهت ثبت و صدور مجدد گواهینامه (های) سیستم مدیریت و اطمینان از تکمیل بودن کلیه مدارک
 10. ثبت و صدور مجدد گواهینامه (های) سیستم مدیریت با اعتبار ۳ ساله از تاریخ اولین صدور گواهینامه

خدمات صدور گواهینامه سیستم مدیریت

شرکت آرین توف پاسارگاد در خصوص استانداردهای زیر خدمات ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت را با اعتبار بین المللی (Accredited Management System Certificate) و یا صدور تائیدیه فاقد اعتبار بین المللی (Attestation) به متقضایان این خدمات ارائه می نماید.

 • قوانین استفاده نشان تجاری و گواهینامه سیستم مدیریت

  دریافت رویه اجرایی و دستورالعمل مربوط به قوانین استفاده از نشان تجاری شرکت آرین توف پاسارگاد برای سازمان ها / شرکت هایی که موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت شده اند

 • شرایط عمومی

  خدمات ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آرین توف پاسارگاد می باشد. ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱