صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی

ممیزی، ثبت و صدور انواع گواهینامه های سیستم های مدیریتی بر مبنای اعتبار مراجع اعتباردهی ملی و بین المللی

شرکت آرین توف پاسارگاد به عنوان یک نهاد صدور گواهینامه مستقل بر اساس تائیدیه های ملی و بین المللی خود خدمات صدور گواهینامه های مرتبط با استانداردهای بین المللی سیستم های مدیریت در حوزه های مختلف را به متقاضیان این خدمات ارائه می نمیاد.

در حال حاضر مفتخریم که با تجربه ای بیش از ۱۵ سال در ایران و با استفاده از تائیدیه های بین المللی خود و با به کار گیری کارشناسان خبره در صنایع مختلف دانش مرتبط با سیستم های مدیریتی را در سازمان شما به کار گیریم تا در کنار دست یابی شما به گواهینامه هایی با اعتبار بین المللی بتوانیم ارزش افزوده را برای سازمان شما به ارمغان بیاوریم.

فرآیند ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه (های) سیستم مدیریت

فرآیند کلی ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه (های) سیستم های مدیرتی به شرح زیر می باشد

نخسین گام از فرآیند ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه شامل فرآیند دریافت اطلاعات ممیزی شونده و عقد قرارداد با متقاضی دریافت خدمات ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه می باشد:

 1. دریافت اطلاعات از متقاضی دریافت گواهینامه سیستم مدیریت مطابق با پرسشنامه اولیه سیستم مدیریت کیفیت
 2. تماس با متقاضی دریافت خدمات ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه جهت دریافت اطلاعات تکمیلی (در صورت نیاز)
 3. بررسی و امکان سنجی ارائه خدمات درخواستی توسط دفتر صدور گواهینامه
 4. تهیه و ارسال پیشنهاد فنی و قیمت خدمات درخواستی
 5. عقد قرارداد انجام کار و امضا آن توسط طرفین

پس از عقد قرارداد با متقاضی دریافت خدمات ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه (های) سیستم های مدیریت (ممیزی شونده) فعالیت های در قالب فرآیند ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه توسط دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد با هماهنگی با ممیزی شونده صورت می گیرد:

 1. اعلام آمادگی ممیزی شونده در خصوص امکان برنامه ریزی ممیزی
 2. انجام برنامه ریزی ممیزی شامل انتخاب تیم ممیزی دارای صلاحیت انجام ممیزی توسط دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد
 3. تدوین برنامه ممیزی مرحله اول (Audit Plan) و ارسال آن برای ممیزی شونده
 4. انجام ممیزی مرحله اول ثبت و صدور گواهینامه (1st Stage Audit) سیستم مدیریت و اطمینان از پیاده سازی صحیح سیستم مدیریت و همچنین بررسی و اطمینان از صحت اطلاعات ارائه شده توسط ممیزی شونده
 5. تدوین برنامه ممیزی مرحله دوم (Audit Plan) و ارسال آن برای ممیزی شونده
 6. انجام ممیزی مرحله دوم ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت و تدوین گزارش ممیزی و ارائه به ممیزی شونده شامل نقاط قوت، عدم انطباق های احتمالی و فرصت هایی برای بهبود
 7. بستن عدم انطباق های احتمالی و ارسال گزارش رفع موارد برای تیم ممیزی (در صورت گزارش عدم انطباق در روز ممیزی)
 8. بررسی گزارش ارسالی ممیزی شونده در خصوص رفع عدم انطباق های ممیزی توسط تیم ممیزی (در صورت گزارش عدم انطباق در روز ممیزی)
 9. تکمیل گزارش ممیزی و توصیه متقاضی جهت ثبت و صدور گواهینامه به دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد
 10. بررسی گزارش تیم ممیزی توسط کمیته تصمیم گیری ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت و اطمینان از تکمیل بودن کلیه مدارک
 11. ثبت صدور گواهینامه سیستم مدیریت درخواستی و تحویل به متقاضی

گواهینامه (های) سیستم مدیریت صادر شده توسط شرکت آرین توف پاسارگاد از زمان ثبت و صدور دارای ۳ سال اعتبار می باشد، اعتبار گواهینامه صادر شده منوط به انجام ممیزی های مراقبتی (Surveillance Audit) در طی این مدت اعتبار می باشد، فعالیت های مربوط به فرآیند ممیزی مراقبتی به شرح زیر می باشد:

 1. تماس با ممیزی شونده و دریافت اطلاعات از ایشان در خصوص تعییرات احتمالی به وجود آمده در سازمان در محدوده دامنه کاربرد گواهینامه (های) صادر شده
 2. اعمال تغییرات در قرارداد (در صورت ایجاد تغییرات در سازمان ممیزی شونده)
 3. انجام برنامه ریزی ممیزی مراقبتی (Surveillance Audit) توسط دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد شامل انتخاب تیم ممیزی دارای صلاحیت انجام ممیزی
 4. تدوین برنامه ممیزی مراقبتی (Audit Plan) و ارسال آن برای ممیزی شونده
 5. انجام ممیزی مرحله مراقبتی جهت اطمینان از تداوم اثربخشی سیستم مدیریت پیاده سازی شده و تدوین گزارش ممیزی و ارائه به ممیزی شونده شامل نقاط قوت، عدم انطباق های احتمالی و فرصت هایی برای بهبود
 6. بستن عدم انطباق های احتمالی و ارسال گزارش رفع موارد برای تیم ممیزی (در صورت گزارش عدم انطباق در روز ممیزی)
 7. بررسی گزارش ارسالی ممیزی شونده در خصوص رفع عدم انطباق های ممیزی توسط تیم ممیزی (در صورت گزارش عدم انطباق در روز ممیزی)
 8. تکمیل گزارش ممیزی و توصیه متقاضی جهت تمدید اعتبار گواهینامه (ها) به دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد
 9. بررسی گزارش تیم ممیزی توسط کمیته تصمیم گیری جهت تمدید اعتبار گواهینامه (های) سیستم مدیریت و اطمینان از تکمیل بودن کلیه مدارک
 10. تمدید اعتبار گواهینامه (های) سیستم مدیریت

گام آخر در چرخه ۳ ساله گواهینامه سیستم مدیریت، انجام ممیزی ثبت و صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت می باشد، با انجام این گام اعتبار گواهینامه (های) سیستم مدیریت صادر شده توسط شرکت آرین توف پاسارگاد به مدت ۳ دیگر (از تاریخ صدور اولیه گواهینا) تمدید می گردد. فعالیت های زیر در این مرحله صورت می پذیرد:

 1. تماس با ممیزی شونده و دریافت اطلاعات از ایشان در خصوص تعییرات احتمالی به وجود آمده در سازمان در محدوده دامنه کاربرد گواهینامه (های) صادر شده
 2. اعمال تغییرات در قرارداد (در صورت ایجاد تغییرات در سازمان ممیزی شونده)
 3. انجام برنامه ریزی ممیزی ثبت و صدور مجدد گواهینامه (Renewal Audit) توسط دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد شامل انتخاب تیم ممیزی دارای صلاحیت انجام ممیزی
 4. تدوین برنامه ممیزی مراقبتی (Audit Plan) و ارسال آن برای ممیزی شونده
 5. انجام ممیزی مرحله ثبت و صدور مجرر جهت اطمینان از تداوم اثربخشی سیستم مدیریت پیاده سازی شده و تدوین گزارش ممیزی و ارائه به ممیزی شونده شامل نقاط قوت، عدم انطباق های احتمالی و فرصت هایی برای بهبود
 6. بستن عدم انطباق های احتمالی و ارسال گزارش رفع موارد برای تیم ممیزی (در صورت گزارش عدم انطباق در روز ممیزی)
 7. بررسی گزارش ارسالی ممیزی شونده در خصوص رفع عدم انطباق های ممیزی توسط تیم ممیزی (در صورت گزارش عدم انطباق در روز ممیزی)
 8. تکمیل گزارش ممیزی و توصیه متقاضی جهت تمدید اعتبار گواهینامه (ها) به دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد
 9. بررسی گزارش تیم ممیزی توسط کمیته تصمیم گیری جهت ثبت و صدور مجدد گواهینامه (های) سیستم مدیریت و اطمینان از تکمیل بودن کلیه مدارک
 10. ثبت و صدور مجدد گواهینامه (های) سیستم مدیریت با اعتبار ۳ ساله از تاریخ اولین صدور گواهینامه

افزایش دامنه کاربرد گواهینامه سیستم مدیریت

در صورتی که ممیزی شونده درخواست افزایش دامنه کاربرد گواهینامه سیستم مدیریت صادر شده را داشته باشد، می بایست ابتدا پرسشنامه سیستم مدیریت را تکمیل و ضمن ارائه اطلاعات مورد نیاز درخواست خود مبنی بر افزایش دامنه کاربرد را به دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد اعلام نماید. دفتر صدور گواهینامه پس از بررسی درخواست اعلام شده و امکانسجی این درخواست مدت زمان ممیزی مورد نیاز جهت انجام این فعالیت را محاسبه و به ممیزی شونده اعلام می نماید و پس از تفاهم در خصوص شرایط قراردادی ممیزی ویژه مربوط به افزایش دامنه کاربرد برنامه ریزی و اجرا می گردد و در صورت موفقیت آمیز بودن نتیجه گواهینامه صادر شده بازنگری و مجددا ً با دامنه کاررد جدید صادر می شود

تعلیق گواهینامه سیستم مدیریت

 در صورتی که هر یک از شرایط زیر اتفاق بیافتد گواهینامه سیستم مدیریت صادر شده تعلیق می گردد:

 • ممیزی شونده قادر به برآورده سازی الزامات سیستم مدیریتی مورد گواهینامه را نداشته باشد و یا اثربخشی سیستم مدیریت مورد گواهینامه مشاهده نباشد
 • ممیزی شونده، ممیزی های مراقبتی و یا ممیزی مجدد را در بازه های زمانی تعیین شده انجام ندهد
 • ممیزی شونده به صورت داوطلبانه درخواست تعلیق گواهینامه خود را داشته باشد

در صورتیکه دلیل تعلیق گواهینامه رفع گردد، گواهینامه سیستم مدیریت صادر شده مجدداً به حالت “دارای اعتبار” بازیابی خواهد گردید و همچنین در صورت رفع نشدن دلیل تعلیق گواهینامه در یک بازه زمانی 3 ماهه گواهینامه تعلیق شده ابطال می گردد.

کاهش دامنه کاربرد گواهینامه سیستم مدیریت

در صورتیکه که بخشی از محصولات و یا فرآیندهای ممیزی شونده دارای گواهینامه سیستم مدیریت قادر به برآورده سازی الزامات استاندارد موضوع گواهینامه سیستم مدیریت را نداشته باشد، دفتر صدور گواهینامه اقدام به کاهش دامنه کاربرد گواهینامه سیستم مدیریت مربوطه می نماید و ضمن صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت مربوطه این موضوع را به صورت عمومی در وب سایت رسمی خود به کلیه طرف های علاقه مند و ذینفع اعلام می نماید.

National Accreditation Center of Iran (NACI) – Accredited Schemes

تائید صلاحیت های دریافتی از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران (NACI)

خدمات صدور گواهینامه سیستم مدیریت (Management System Certificate)

شرکت آرین توف پاسارگاد در خصوص استانداردهای زیر خدمات ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت را با اعتبار بین المللی (Accredited Management System Certificate) و یا صدور تائیدیه فاقد اعتبار بین المللی (Non-Accredited Management System) به متقضایان این خدمات ارائه می نماید.

قوانین استفاده از نشان تجاری و گواهینامه سیستم مدیریت

شرایط عمومی قرارداد سیستم مدیریت

تائیدیه های ملی و بین المللی

مشاهده وضعیت اعتبار گواهینامه های صادر شده

خدمات صدور تائیدیه سیستم مدیریت (Attestation Management System)

شرکت آرین توف پاسارگاد در خصوص استانداردهای زیر خدمات ثبت و صدور تائیدیه سیستم مدیریت فاقد اعتبار بین المللی (Attestation) به متقضایان این خدمات ارائه می نماید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آرین توف پاسارگاد می باشد. ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱