استاندارد ISO/IEC 27002:2021 تحت عنوان امنیت اطلاعات، امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی – کنترل های امنیت اطلاعات که به عنوان یک استاندارد راهنما چهت پیاده سازی اثربخش تر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای استاندارد بین المللی ISO/IEC 27001:2013 می باشد توسط سازمان جهانی سازی استاندارد مورد بازنگری قرار گرفت و ویرایش جدید این استاندارد منتشر گردید و این ویرایش جدید جایگزین ویرایش قبلی استاندارد گردید.